Javni konkursi

Štampa

15.10.2019. JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA - opširnije PDF

Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16, 89/18), člana 7a. Pravilnika o radu JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona broj: 3229/2017, 4406/2017, 7731/17, 1290/18, 2220/2018, 4650/2018, 8340/18, 10028/2018 od 23.06.2017. 11.8.2017, 11.12.2017, 16.02.2018, 21.3.2018, 24.5.2018, 31.10.2018, 26.12.2018. godine, a u skladu sa odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu (Službene novine Zeničko – dobojskog kantona broj: 8/19), i Procedurom o postupku prijema u radni odnos u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona broj: 5910/19,  6391/19 od 08.8.2019., 03.9.2019  te Odluke direktora za popunu upražnjenih radnih mjesta broj: 7950/19 od 11.10.2019., direktor Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu raspisuje 

JAVNI OGLAS 

za prijem radnika u radni odnos

Radna mjesta:

01. Doktor specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta

- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

- pripadajuća osnovna neto plaća: 2.093,00 KM

02. Doktor specijalista neuropsihijatrije

- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme 

- pripadajuća osnovna neto plaća: 2.093,00 KM

03. Doktor specijalista pneumoftiziologije 

- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 2 (dvije) godine

- pripadajuća osnovna neto plaća: 2.093,00 KM

04. Viši fizioterapeut

- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – do povratka porodilje, a najduže na period od 1 (jedne) godine

- pripadajuća osnovna neto plaća: 1.105,00 KM

05. Medicinska sestra - tehničar u konsultativno specijalističkoj službi medicine rada sa dijagnostikom i liječenje u odnosu na uslove i zahtjeve radnog mjesta

- odjeljenje ORL, 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme – na period od 18    (osamnaest) mjeseci 

- pripadajuća osnovna neto plaća: 892,00 KM

 05.1.- kardiološka ordinacija, 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period    od 6 (šest) mjeseci 

- pripadajuća osnovna neto plaća: 892,00 KM

06. Medicinska sestra - tehničar u službi za medicinu rada i sportsku medicinu, ordinacija medicine rada

- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 18 (osamnaest) mjeseci

- pripadajuća osnovna neto plaća: 892,00 KM

07. Medicinska sestra – tehničar u službi za opću zdravstvenu zaštitu sa blokom za intervencije i zdravstvenu zaštitu studenata

- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 18 (osamnaest) mjeseci

- pripadajuća osnovna neto plaća: 892,00 KM

08. Medicinski laborant u Službi za laboratorijsku dijagnostiku

- 2 (dva) izvršioca na određeno vrijeme – na period od 6 (šest) mjeseci

- pripadajuća osnovna neto plaća: 892,00 KM

09. Spremačica

- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 1 (jedne) godine

- pripadajuća osnovna neto plaća: 465,00 KM

.... opširnije PDF

 


 

10.09.2019. JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA - opširnije PDF

Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu (,,Službene novine Federacije BiH" broj: 26/16, 89/18), člana 7 a. Pravilnika o radu JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko -dobojskog kantona broj: 3229/2017, 4406/2017, 7731/17, 1290/18, 2220/2018, 4650/2018, 8340/18, 10028/2018 od 23.06.2017. 11.8.2017, 11.12.2017, 16.02.2018, 21.3.2018, 24.5.2018, 31.10.2018, 26.12.2018. godine, a u skladu sa Procedurom o postupku prijema u radni odnos u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona i Odluke direktora za popunu upražnjenih radnih mjesta broj: broj: 5910/19 od 08.08.2019., direktor Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu raspisuje JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos .... opširnije PDF

 

Thursday the 17th. JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK